PRIVACY STATEMENT LEQUAL

Inleiding
LEQUAL neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met info@lequal.nl.

Wie is LEQUAL?
LEQUAL is de besloten vennootschap LEQUAL B.V., kantoorhoudende te (1115 SC)
Duivendrecht aan Entrada 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 68313888.
LEQUAL is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door LEQUAL de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt LEQUAL jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor LEQUAL persoonsgegevens over
jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LEQUAL voor dat specifieke doel
gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door LEQUAL worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,
Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
LEQUAL heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij LEQUAL over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot
inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij LEQUAL. Je kunt verzoeken dat LEQUAL je gegevens wijzigt, verbetert,
aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om LEQUAL te verzoeken de verwerking van
je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van LEQUAL of een
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van LEQUAL te verkrijgen. LEQUAL zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
LEQUAL je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door LEQUAL
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lequal.nl. LEQUAL zal je verzoek zo snel
mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat LEQUAL een dergelijk
verzoek heeft ontvangen. Indien LEQUAL je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord
aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen
    jou en LEQUAL
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat LEQUAL verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw
(persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan LEQUAL gelieerde ondernemingen buiten de
Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming
daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte,
zal LEQUAL gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy
zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal LEQUAL aan jou toestemming
vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te
gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt LEQUAL ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van LEQUAL
worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je
computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van LEQUAL worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de
bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben,
bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop LEQUAL je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@lequal.nl. Ook als je een klacht hebt
over de manier waarop LEQUAL jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar
info@lequal.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale
toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Bekijk hier dit Privacy Statement in PDF (NL) of in PDF (EN).

Privacy Statement NL
Beoordeling geven?